สังคมวิทยาและการท่องเที่ยว

Sociology and Tourism

สังคมวิทยาการท่องเที่ยวและชุมชน

ชุมชนในฐานะเป็นเจ้าของบ้านมีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาอย่างยิ่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน (Communitiy) หมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันทำให้คนเหล่านั้นมีความสนใจร่วมกันในทุกด้าน ไม่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น ทำให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน ความรู้สึกเป็นกลุ่ม หรือสังคงกว้างขวางมากพอที่จะครอบคลุมๆปถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนพวกเดียวกันนี้ ชุมชนเป็นการรวมกันเข้าเป็นกลุ่ม ตั้งแแต่กลุ่มขนาดเล็ก คือหมู่บ้าน ซึ่งเป็นสังคมชนบทไปจนถึงชุมชนขนาดใหญ่ แบบสังคมเมืองหรือเประเทศชาติ อึกความหมายถึงของชุมชนคือ กลุ่มคนที่อยู่รวมกันในอาญาบริเวณ และเป็นกลุ่มเล็กสุดที่สามารถจะำดำรงชีวิตทางสังคมในด้านต่างๆทั้งหมด การพิจารณาศึกษาชุมชนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทางกายภาพ เช่น ลักษณะภูมิศาสตร์ และปัจจัยทางสังคมไปด้วย เพื่อให้ค่านิยามคำว่า ชุมชน สมบูรณ์

สังคมวิทยาการท่องเที่ยวและชุมชน

สังคมวิทยาและการท่องเที่ยว

สังคมวิทยาการท่องเที่ยว คือการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมกลุ่มองค์การระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยว ศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมต่อการท่องเที่ยว ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งภายในและนอกประเทศ

สังคมวิทยาและการท่องเที่ยว

ประมวลรายวิชา 225318 สังคมวิทยาและการท่องเที่ยว Sociology and Tourism

ประมวลรายวิชา 225318